Patries- Events                  If you want to go fast, go alone.                          If you want to go far, go together.
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene Bepalingen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Patries Events gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.
b. Van deze voorwaarden kan alleen afgeweken worden bij uitdrukkelijk schriftelijk beding, tot het overeenkomen waarvan alleen Patricia van Gerven bevoegd is.
c. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan ieder (rechts)persoon, die met Patries Events een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsvergelijkende(n) en erfgenamen.
d. Onder een evenement, dan wel het verzorgen van een evenement, wordt in deze voorwaarden verstaan het leveren en/of ter beschikking stellen van goederen en/of het verrichten van diensten in verband met een evenement, in de ruimste zin van het woord.
e. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 2: Totstandkoming en inhoud overeenkomst
a. Ieder aanbod van Patries Events is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met Patries Events aan te gaan. De overeenkomst komt tot stand doordat Patries Events mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van Patries Events een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Overeenkomsten komen tot stand wanneer Patries Events een door de opdrachtgever getekend exemplaar van de opdrachtbevestiging heeft ontvangen.
b. Tenzij anders overeengekomen omvat de prijs uitsluitend het ter beschikking stellen van het materiaal voor en de begeleiding van het evenement op de daarvoor bepaalde dag(en).
c. De kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.
d. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen tenzij anders aangegeven.
Artikel 3: Annulering
a. Bij annulering door de opdrachtgever is hij direct opeisbaar aan Patries Events in ieder geval de reeds gemaakte kosten verschuldigd.
b. In geval van annulering door de opdrachtgever is te allen tijde het volgende verschuldigd aan Patries Events;
* van 1 maand tot 3 weken voor aanvang: 25% van de overeengekomen prijs
* van 3 weken tot 2 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs
* van 2 weken tot 1 week voor aanvang: 75% van de overeengekomen prijs
* binnen 1 week (inclusief) voor aanvang of later: 100%van de overeengekomen prijs
Artikel 4: Betaling
a. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum door bijschrijving op een daartoe aangegeven bank- of girorekening.
b. Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt, heeft Patries Events het recht vanaf de vervaldag een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend, onverminderd haar verder toekomend rechten ter zake.
c. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Patries Events worden gemaakt ten einde nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te bewerkstelligen komen ten laste van de opdrachtgever.
d. Patries Events is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen van de opdrachtgever betaling vooruit te verlangen of genoegzame zekerheid te verlangen voor juiste en tijdige nakoming van opdrachtgevers betalingsverplichtingen.
Artikel 5: Verplichtingen van Patries Events
a. Patries Events is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
b. Onder overmacht wordt, afgezien van het hieronder punt c. van dit artikel staat vermeld, in deze voorwaarden verstaan; elk van de wil van partijen onafhankelijk, c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd.
c. Van overmacht aan onze zijde is in ieder geval sprake, indien wij naar het sluiten van de overeenkomst verhinderd zijn aan onze verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding van de overeenkomst of aan voorbereidingen van de uitvoering ervan te voldoen ten gevolge van slecht weer, brand, waterschade, overstroming, virus, een epidemie of een plotselinge oorlog en voorts door alle omstandigheden en/of oorzaken waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen.
d. Indien zich een overmachtsituatie voordoet, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Met de opdrachtgever zal hier omtrent overleg gepleegd worden.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
a. Behoudens onze opzet of grove nalatigheid, zijn wij nimmer aansprakelijk voor kosten en schade, materieel of immaterieel, direct of indirect en in welke vorm dan ook, die bij de opdrachtgever, bij derden en/of bij deelnemers aan het evenement mochten ontstaan als gevolg van (het verzorgen van) het overeengekomen evenement door Patries Events. Voor alle aanspraken uit dien hoofde vrijwaart de opdrachtgever ons uitdrukkelijk en volledig.
b. Indien Patries Events onverhoopt toch tot vergoeding van kosten van schade zijn gehouden, dan zal de vergoeding te allen tijde beperkt zijn tot de prijs van het overeengekomen evenement zoals door ons aan de opdrachtgever is gefactureerd.
c. Deelname aan activiteiten geschiedt voor risico van de opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Patries Events zelf, is Patries Events niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade van ongevallen die gebeuren tijdens de activiteiten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
d. Patries Events is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van eigen vermogens of het negeren van instructies.De deelnemer(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Patries Events. Indien een deelnemer zich niet aan deze aanwijzingen houdt, vervalt alle aansprakelijkheid van Patries Events. Indien een deelnemer om wat voor een reden dan ook hinder dan wel gevaar oplevert voor zichzelf, de overige deelnemers of de leiding, dan heeft Patries Events het recht deze deelnemer van verdere deelname aan het programma uit te sluiten. De eventuele (financiële) gevolgen komen dan geheel ten koste van de opdrachtgever. Restitutie kan alleen geschieden indien blijkt dat de deelnemer redelijkerwijs geen verwijt heeft/treft.
Artikel 7: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.


Aldus opgemaakt op 14 februari 2004 te Goirle en herzien op 26 juni 2006 en op 1 januari 2022 te Goirle geldig tot eventuele vernieuwde herziening, waarvan de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte zal worden gesteld.

E-mailen
Map
Info
LinkedIn